Dette kunne være din reklame
DAIC

Digitale kilder til det sydfynske landbrugs (husdyrs) historie

Af Hans Nørgaard

Siden jeg i september 2004 erhvervede mig et digitalt kamera primært til affotografering af historisk kildemateriale på Statens Arkiver m.v. er det blevet til henved 30000 enkeltoptagelser i jpeg format, som nu er lagret på min harddisk, (kopi haves på ekstern hd).

 

Mine eksperimenter indledtes på Jersey-øen, hvor jeg de første par dage på Jersey Archive lavede afskrifter af de tidligste forhandlingsprotokoller (fra 1833ff) fra den lokale landboforening, hvor der i detaljer står alt om avlsarbejdet med og udviklingen af jerseyracen. Da jeg var blevet godt og grundigt træt af at skrive af begyndte jeg at affotografere protokollerne, med et rimeligt resultat. En række af optagelserne vil jeg dog gøre om næste gang jeg besøger Jersey Archive.

1847

Side fra forhandlingsprotokollen til Royal Jersey Agricultural & Horticultural Society 1847 med en takkeskrivelse for den tyr og de 2 kvier, som landboforeningen i maj 1847 skænkede til den engelske dronning Victoria, - det engelske kongehuses jerseybesætning anses i dag for verdens ældste.

rigsarkivetindgangen

Rigsarkivet i København

Siden er arbejdet fortsat på de danske arkiver, hvor jeg inden for den geografiske enhed Sunds Herred, der omfatter sognene udenfor Svendborg, Tåsinge og en række dervedliggende øer, har affotograferet kilder, der indeholder oplysninger om landbrug, levevilkår, produktion af enhver art og produkternes afsætning.

Optagelserne omfatter indtil nu følgende

Nu er en meget stor del tilgængeligt online se her http://www.fynhistorie.dk/node/19045

Rigsarkivet

Kongens Retterting

dombog
Herredagsdombøger 1537-1565 (Svendborg amt efter Ditlev Tamms indeks)

Diverse toldregnskaber før 1559 (Inkl. Svendborg 1519-21)

told1519

Smørtold - regnskab Svendborg 1519-21


Toldregnskaber før 1660 Svendborg, Assens, Fåborg og Rudkøbing http://www.historie-info.dk/image/tid/133 og http://www.historie-info.dk/image/tid/134   

 

Øxentoldregnskab fra Assens 1646-1655
Toldregnskaber Svendborg 1661-1711 og Acciseregnskab 1762-1782

egeskov1707

1707 mistede Niels Krag til Egeskov et skib ved Omø lastet med fødevarer til København

købstadsregnskaber Svendborg
Byfogedregnskaber 1607-1661  http://www.historie-info.dk/image/tid/132

Portkonsumtionsregnskab 1672
Acciseregnskaber og mandtal 1682-1700

Lensregnskaber før 1559
Tranekær Len 1500-1510
Jordebog over Ørkild Len 1531

roedme1542

Jordebog over Rødme by 1542. Indtil Reformationen hørte Rødme by til bispeembedet, men kom herefter til Nyborg Len. I 1563 pantsattes gårdene til Hvidkilde for 1588 atter at komme under Nyborg Len. 1613 afhændede Kronen definitivt gårdene til Skjoldemose.


Jordebog over Kærstrup Len 1537
Jordebøger over Stiftsgodset 1537
Nyborg Len regnskaber 1519
Nyborg Len Skattebog 1542
Nyborg Len regnskaber og jordebøger 1563-1660 (Sunds herred)

Kommercekollegiet (Relationer over Fyns Stifts tilstand 1735)

http://www.historie-info.dk/image/tid/175

Pergamentsamlingen Svendborg købstad
Pergamenter 1462-1502

Frants Brockenhuus privatarkiv 1545-1567
Laurids Skinkel privatarkiv 1506-1517
Claus Rønnow privatarkiv 1459-1482
Markvard Rønnow privatarkiv 1497

Claus Bryske privatarkiv 1479-95
C.D. Reventlow privatarkiv rejsedagbog 1769-70

plov

Illustration i C.D. Reventlows rejsedagbog 1769-70

Tegnelser og Registre o.a. Lande 1535-1571 (Tegnelserne landsdækkende, Registrene for Fyn)

Fynske Tegnelser 1572-1660

Fynske Registre 1572-1699


Landsarkivet for Fyn
Karen Brahes Bibliotek (Særlig afdeling på LAO)
Anne Eilersdatter Rønnows Slægtebog
Lisbet Bryskes Slægtebog 1651 http://www.historie-info.dk/image/tid/135
Eiler Brockenhuus's Kalenderoptegnelser

Nyborg Len jordebøger ca 1660 og retssager mod selvejerbonde I Kværndrup 1616-28

Fyns Bispearkiv:
Indkomne breve fra Sunds Herreds 1541- (korrespondance 1541ff. og jordebøger 1572, 1668 og 1690)
Sunds Herreds provstearkiv
Liber Copiarum 1565 og jordebog 1576
skifteprotokol 1684-1738.
Kværndrup præstearkiv: Pastor Mads Knudsen Lægårds tegnebog 1660-80
V.Skerninge-Ulbølle præstearkiv: Prot. ved præstegårdens drift 1681-1734

kornregnskab

Kornregnskab med købmand Peder Tygesen i Svendborg 1695-97

Kirkeregnskaber
Vinding-Bjerge-Hindsholm 1546-1556
St. Nikolaj Kirke regnskaber 1569-ca 1690
Vor Frue kirke regnskaber 1569-ca 1690

jernko

Regnskab 1554 der viser at Knud Pedersen skulle svare 2 skilling i årlig leje for en ko

Svendborg Magistrats Arkiv - 1868
Svendborg bylov 1619
Kongebreve 1501-1664

kongebrev

Kong Hans - brev år 1500 der forunder Svendborg borgere fædrift


Kommissionssag ang. byens ret til nogle vænger (1500) 1712-14

Ollerup-Kirkeby kommunale arkiv (Ollerup bylov 1693 mv)

Fynbo Landsting
Dombog 1610-13
Sandemændsprotokol 1646-67

tingbog
Gudme Herred
Tingbøger 1639, 1640 og 1649
Sunds Herred
Tingbøger 1657-1698 (undt. 1685-90)
Konsepter til tingbogen 1721
Skovsynsforretning 1736

Egeskov godsarkiv
Skifteprotokol 1691-1700

Lehn godsarkiv
Diverse indberetninger om høst, hoveri mv 1826-1860

Tåsinge godsarkiv
Hovedbøger 1786-1812

juel1800

Tåsinge gods var pioner i Danmark med introduktion af engelsk landbrugsteknologi, det være sig Cooke's radsåmaskine eller Small's patentplov


Skifteprotokoller 1642-1660 og 1696-1717

Nyborg og Tranekær amter
Skifteprotokol efter Leopold på Løjtved 1774-78

Svendborg byfoged
Skifteprotokol efter købmand Peder Jørgensen Graae 1763-67

lehn1760

Købmand Graae forpagtede i 1760 hollænderiet til godserne Hvidkilde og Nielstrup, men den anden "bølge" af den frygtede kvægpest ramte besætningen 1763, så forpagtningen blev opgivet.

Pergamentsamlingen
Svendborg 1435-1647 (Vor Frue kirke St. Anne Alter og Svendborg topografica)

Litterære Samlinger
Gårdejer Niels Rasmussen Søkildes samlinger (vedr. landbrugets historie og register Fynbo Landsting skøde- og panteprotokoller 1646-ca 1685)

soekilde

Topografisk Samling
Fyn i alm. 1706-1707 om kirkerne og deres antikviteter (Sunds herred)
Nyborg Amt 1743 (Alle 3 indbundne bind med topografiske optegnelser af godsejere, sognepræster, toldere m.fl)

toldregnskab

Toldregnskab Svendborg 1740-42


Historiske Optegnelser om Hovedgaarden Rødkilde af Erik Harding Lange. 1855
Dyrlæge P. Jensens samlinger om Kværndrup og Egeskov
Professor Schurmanns optegnelser om Klingstrup og Skårup

Godssekretær Clod privatarkiv (sager vedr. Skjoldemoses påtænkte salg 1845)
Branddirektør C.A. Thejll privatarkiv (Sager om landbrugets krise 1822 og Baroniet Lehn 1853)
Konsulent Martin Anton Helm privatarkiv (Dagjournal Slæbækgård 1887 mv.)

bondedagbog 1793

Bondedagbog 1793 fra Østfyn

Svendborg byhistoriske Arkiv
Købmand Baagøe kornregnskab 1842-1890
Pastor L.P. Næraae "Nogen lidet angaaende Svendborg ..." 1771


Ringe lokalhistoriske Arkiv
Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab (forhandlingsprotokoller og kopibog 1857-1893)

glorup1857

Side fra forhandlingsprotokollen til Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab 1857, hvoraf fremgår, at de importerede dyr Jersey (Alderney) og Korthorn, som greven på Glorup havde købt i England p.g.a. karantænebestemmelser ikke som planlagt kunne udstilles ved selskabets dyrskue i Svendborg 1857.

Alle interesserede kan uden beregning fra min side få en kopi af dele af det kopierede materiale. Det letteste er hvis du sender en tom cd vedlagt en frankeret svarkuvert, så skal jeg brænde cd'en til dig.

mvh

Hans Nørgaard


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail